Sats på Esbjerg

Sats på Esbjerg

Sats på Esbjerg

Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, har siden 2010 arbejdet systematisk med at udvikle en Model for Koordination med Borgeren i Centrum (Esbjerg-modellen). Modellen skal sikre en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats, der aktivt inddrager borgerne i vurderingen af egne rehabiliteringsbehov og beslutninger om rehabiliteringsforløb.

Målet er at skabe større bæredygtighed af indsatsen ved at understøtte borgerne i at mestre eget liv med afsæt i den enkeltes behov (kompleksitet af funktionsnedsættelse), ressourcer, motivation og parathed til at håndtere sin situation med funktionsnedsættelse. Det skaber differentierede indsatser og adresserer dermed uligheden i sundhed.

Særligt for Esbjerg-modellen er, at der ud over at være udviklet konkrete værktøjer til individuel brugerinddragelse (fx Behovsvurderingsredskaber) også er udviklet en organisationsform, der skal inddrage og understøtte medarbejdere i det daglige arbejde med brugerinddragelse.

Esbjerg-modellen er blevet udviklet gennem flere år i regi af kommunens sundhedscentre, og delelementer i modellen er løbende blevet udviklet, testet og justeret i samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Nationalt Videnscenter for Rehabilitering, Marselisborg Centret/DEFACTUM. De foreløbige erfaringer med Esbjerg-modellen er overvejende positive, men for at sikre vidensbaseret optag af nye modeller for organisering af rehabilitering er der dog behov for en dybdegående og systematisk undersøgelse af modellens styrker og svagheder og en systematisk vurdering af modellens overførbarhed til andre settings.

Øget viden om brugerinddragelse

For at bidrage til øget viden om brugerinddragelse har Esbjerg Kommune fået midler fra Sundhedsstyrelsens pulje ”Vidensopsamling om metoder, implementering og udbredelse af indsatser, der understøtter øget patientinddragelse i sundhedsvæsnet” og bedt Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) om at udarbejde et undersøgelsesdesign og gennemføre undersøgelsen. Undersøgelsen er nu afsluttet, se resultater og rapport under Læs mere her på siden.